hamburger

การจัดการ File

การจัดการไฟล์

ผู้ใช้งานสามารถอัปโหลดไฟล์กลาง หรือไฟล์ที่ใช้บ่อยไว้ที่เมนูไฟล์ (Files) เพื่อให้ผู้ใช้งานแต่ละคนสามารถ
เรียกใช้งานได้โดยไม่ต้องท้าการอัปโหลดใหม่ หรืออัปโหลดซ้้า โดยสามารถจัดเก็บไฟล์ได้ในพื้นที่ขนาด 10 GB กรณีที่มี
จัดเก็บไฟล์เต็มพื้นที่ที่ก้าหนดแล้วจะไม่สามารถอัปโหลดไฟล์เพิ่มได้ ผู้ใช้งานจ้าเป็นจะต้องลบไฟล์บางส่วนออกเพื่อให้
สามารถจัดเก็บไฟล์เพิ่มเติมได้
ซึ่งในการจัดการไฟล์ผู้ใช้งานสามารถ ค้นหาไฟล์ เรียกดูข้อมูลไฟล์ อัปโหลดไฟล์ ลบไฟล์ รวมถึงสามารถแยก
จัดเก็บไฟล์ตามโฟลเดอร์เพื่อแบ่งกลุ่มการใช้งานได้ โดยสามารถด้าเนินการได้ดังนี้

 

หมายเหตุ :
 – โฟลเดอร์ “Default” เป็นโฟลเดอร์ตั้งต้นที่ระบบกำหนดให้ ไม่สามารถแก้ไขชื่อหรือลบได้
 -โฟลเดอร์ “File attached” เป็นโฟลเดอร์ตั้งต้นที่ระบบกำหนดให้ ส้าหรับจัดเก็บไฟล์ที่ผู้ใช้งานทำ
การแนบไฟล์ในเมนู Live chat ไม่สามารถแก้ไขชื่อหรือลบได้

 

 1. การจัดการโฟลเดอร์จัดเก็บไฟล์
ผู้ใช้งานสามารถจัดการโฟลเดอร์ในการจัดเก็บไฟล์ที่ไม่ได้สร้างโดยระบบได้โดยสามารถดำเนินการ

ได้ดังลำดับขั้นตอนต่อไปนี้

 

การสร้างโฟลเดอร์
ผู้ใช้งานสามารถสร้างโฟลเดอร์ส้าหรับจัดเก็บไฟล์ เพื่อจัดกลุ่มไฟล์ตามประเภทข้อมูลหรือ

ตามการเรียกใช้งานได้ โดยสามารถดำเนินการได้ดังล้าดับขั้นตอนต่อไปนี้

 

 

 

 

   1) คลิกเมนู “Files”

 

   2) คลิกปุ่ม “+ Create Folder”

 

   3) ระบบแสดงหน้าต่างระบุชื่อโฟลเดอร์

 

 

 

 

   4) กรอกชื่อโฟลเดอร์

 

   5) คลิกปุ่ม “+ Create New”

 

   6) ระบบสร้างโฟลเดอร์จัดเก็บใหม่ที่แถบแสดงโฟลเดอร์

 

 

 

 

    1) คลิกเมนู “Files”

 

   2) คลิกปุ่ม แก้ไข ที่รายการโฟลเดอร์ที่ต้องการแก้ไข

 

 

 

 

   3) กรอกชื่อโฟลเดอร์ที่ต้องการ

 

   4) คลิกปุ่มบันทึกข้อมูลการแก้ไข

 

 

 การลบโฟลเดอร์
ผู้ใช้งานสามารถลบโฟลเดอร์ส้าหรับจัดเก็บไฟล์ที่ไม่ได้สร้างโดยระบบได้ ซึ่งไฟล์ที่อยู่ภายใต้
โฟลเดอร์ที่ถูกลบจะถูกท้าการลบไปเช่นเดียวกัน (ควรตรวจสอบหรือย้ายโฟลเดอร์จัดเก็บไฟล์ก่อนท้าการลบโฟลเดอร์)
โดยสามารถดำเนินการได้ดังลำดับขั้นตอนต่อไปนี้

 

 

 

 

   1) คลิกเมนู “Files”

 

   2) คลิกปุ่ม ถังขยะ ที่รายการโฟลเดอร์ที่ต้องการลบ

 

   3) ระบบแสดงหน้าต่างยืนยันการลบโฟลเดอร์

 

 

 

 

   4) คลิกปุ่ม Delete

 

 

 

 2. การค้นหาไฟล์
ผู้ใช้งานสามารถค้นหาไฟล์ที่เคยอัปโหลดไว้ได้ โดยสามารถดำเนินการได้ดังลำดับขั้นตอนต่อไปนี้

 

 

 

 

   1) คลิกเมนู “Files”

 

   2) คลิกเลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการค้นหาไฟล์

 

   3) ระบุชื่อไฟล์ที่ต้องการค้นหา

 

   4) ระบบแสดงรายการไฟล์ที่มีชื่อตรงตามเงื่อนไขที่ก้าหนด

 

 ผู้ใช้งานสามารถคลิกที่รายการไฟล์ เพื่อเรียกดูรายละเอียดของไฟล์ได้ ประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้
     – Thumbnail : รูปภาพตัวอย่างไฟล์
     – Type : สกุลไฟล์
     – Size : ขนาดไฟล์
     – Resolution : ความละเอียด (เฉพาะไฟล์รูปภาพ)
     – Date added : วันที่และเวลาที่อัปโหลดไฟล์
     – Added by : ผู้อัปโหลดไฟล์
     – URL : สำหรับคัดลอก URL จัดเก็บไฟล์

 

3. การจัดการไฟล์
ผู้ใช้งานสามารถจัดการไฟล์อัปโหลดในระบบได้ ประกอบด้วย การอัปโหลดไฟล์ การย้ายโฟลเดอร์

จัดเก็บไฟล์ และการลบไฟล์โดยสามารถด้าเนินการได้ดังนี้

 

 

 การอัปโหลดไฟล์
ผู้ใช้งานสามารถอัปโหลดไฟล์เพื่อจัดเก็บลงในโฟลเดอร์จัดเก็บที่ต้องการได้ โดยสามารถ

ดำเนินการได้ดังลำดับขั้นตอนต่อไปนี้

 

 

 

 

     1) คลิกเมนู “Files”

 

     2) เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการอัปโหลดไฟล์

 

     3) คลิกปุ่ม upload media

 

     4) เลือกไฟล์ที่ต้องการอัปโหลด

 

     5) ระบบแสดงไฟล์ที่อัปโหลดส้าเร็จในโฟลเดอร์

 

 การย้ายโฟลเดอร์จัดเก็บไฟล์
ผู้ใช้งานสามารถย้ายโฟลเดอร์ในการจัดเก็บไฟล์ที่เคยอัปโหลด จากโฟลเดอร์เดิมไปยัง

โฟลเดอร์ใหม่ได้ โดยสามารถดำเนินการได้ดังลำดับขั้นตอนต่อไปนี้

 

 

 

 

     1) คลิกเมนู “Files”

 

     2) เลือกโฟลเดอร์ที่จัดเก็บไฟล์ที่ต้องการย้าย

 

     3) เลือกรายการไฟล์ที่ต้องการย้าย สามารถเลือกพร้อมกันได้มากกว่า 1 ไฟล์

 

     4) คลิกปุ่ม move to

 

     5) เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการย้ายไฟล์ไปจัดเก็บ

 

     6) ระบบแสดงหน้าต่างยืนยันการย้ายไฟล์

 

 

     7) คลิกปุ่ม confirm

 

 

 การลบไฟล์
ผู้ใช้งานสามารถลบไฟล์ที่เคยอัปโหลดไว้ได้ โดยสามารถดำเนินการได้ดังลำดับขั้นตอน

ต่อไปนี้

 

 

 

 

     1) คลิกเมนู “Files”

 

     2) เลือกโฟลเดอร์ที่จัดเก็บไฟล์ที่ต้องการลบ

 

     3) เลือกไฟล์ที่ต้องการลบ สามารถเลือกพร้อมกันได้มากกว่า 1 ไฟล์

 

     4) คลิกปุ่ม delete 2 file (ตัวเลขบนปุ่มจะเปลี่ยนแปลงตามจ้านวนไฟล์ที่เลือก)

 

     5) ระบบแสดงหน้าต่างยืนยันการลบไฟล์

 

 

 

      6) คลิกปุ่ม Delete

Copyright © ClickNext Co.,Ltd All right reserved.